Våra Användarvillkor

Genom att gå in på den här webbplatsen som finns på Zenler.com samtycker du till att vara bunden av dessa webbplatsvillkor, alla tillämpliga lagar och regler och samtycker till att du är ansvarig för att följa alla tillämpliga lokala lagar. Om du inte håller med någon av dessa villkor är det förbjudet att använda eller komma åt den här webbplatsen. Materialet på denna webbplats skyddas av tillämplig copyright- och varumärkeslag.

Villkor

Tillstånd ges att använda materialet på EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ webbplats endast för personlig, icke-kommersiell övergående visning. Detta är beviljandet av en licens, inte en överföring av titel, och under denna licens får du inte:

  • a) modifiera eller kopiera materialet.
    b) använda materialet för något kommersiellt ändamål, eller för offentlig visning (kommersiell eller icke-kommersiell).
    c) försöka dekompilera eller omarbeta all programvara som finns på EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ webbplats.
    d) ta bort alla upphovsrättsliga eller andra äganderättigheter från materialet.
    e) överföra materialet till en annan person eller "spegla" materialet på någon annan server.

Denna licens upphör automatiskt om du bryter mot någon av dessa begränsningar och kan sägas upp av EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ när som helst. När du har avslutat din visning av dessa material eller när licensen avslutats måste du förstöra allt kopierat/nedladdat material som du har, antingen i elektroniskt eller tryckt format.

Varning

Materialet på EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ webbplats tillhandahålls "som det är". EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ lämnar inga garantier, uttryckta eller underförstådda, och hävdar härmed och negerar alla andra garantier, inklusive utan begränsning, underförstådda garantier eller villkor för säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte eller brott mot immateriell egendom eller annan kränkning av rättigheter. Vidare garanterar inte EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ eller gör några uttalanden angående riktigheten, troliga resultat eller tillförlitlighet för användningen av materialet på dess webbplats eller på annat sätt relaterat till sådant material eller på webbplatser som är länkade till denna webbplats.

Begränsningar

Under inga omständigheter ska EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ eller dess leverantörer vara ansvariga för skador (inklusive, utan begränsning, skador för förlust av data eller vinst eller på grund av affärsavbrott,) som uppstår på grund av användning eller oförmåga att använda materialet på EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ webbplats, även om EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ eller EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™s auktoriserat ombud har underrättats muntligen eller skriftligen om risken för sådan skada. Eftersom vissa jurisdiktioner inte tillåter begränsningar av underförstådda garantier eller begränsningar av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kan dessa begränsningar möjligen inte gälla dig.

Revisioner och Errata

Materialet som visas på EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™s webbplats kan innehålla tekniska, typografiska eller fotografiska fel. Företaget garanterar inte att något av materialet på dess webbplats är korrekt, komplett eller aktuellt. EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ kan när som helst göra ändringar i materialet på sin webbplats utan föregående meddelande. EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ förbinder sig dock inte att uppdatera materialet.

Länkar

EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ har inte granskat alla webbplatser som är länkade till denna webbplats och ansvarar inte för innehållet på någon sådan länkad webbplats. Inkluderingen av någon länk innebär inte att EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ godkänner webbplatsen. Användningen av en sådan länkad webbplats sker på användarens egen risk.

Ändringar av webbplatsens användarvillkor

EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ kan när som helst ändra dessa användarvillkor för sin webbplats utan föregående meddelande. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att vara bunden av den dåvarande versionen av dessa användarvillkor.

Tillämplig Lag

Varje anspråk som rör EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ webbplats ska regleras av lagarna  i Sverige utan hänsyn till dess lagkonflikter.

Som instruktör, intygar, garanterar och förbinder u att: Inget inlämnat innehåll ska kränka eller tillämpa någon tredje parts immateriella rättigheter. Men om instruktören använder HEVC-komprimering är det instruktörens ansvar att betala royalties till MPEG-LA, ägaren av HEVC-patent som är lämpligt.

Integritetspolicy

Läs mer om vår integritetspolicy här. here.

Copyright Emmeli Ahlander Design Studio AB - The Perfect Peace™. EA. Design Studio AB - The Perfect Peace™ - Denna sida d